Vedligeholdelses spray til alle el-løbehjul

89,00 kr.

På lager

Beskrivelse

Denne vedligeholdelses spray forlænger levetiden på dit el løbehjul merkant. Vedligeholdelses sprayen er velegnet til alle typer af el-løbehjul. Du kan benytte sprayen på alle metal- og eldele. Derudover fjerner den og forhindrer rust, samt løsner snavs.

Specifikationer:

Opløser og forhindrer rust
Smører metal- og eldele
Løsner snavs
Forhindrer fugtighed
400 ml

Velegenet til: Alle el-løbehjul

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Yderligere information

Vægt 0,3 kg
EAN

4055149340278

Passer til

Xiaomi 1S, Xiaomi PRO2, Xiaomi PRO, Xiaomi M365, Xiaomi Essential, Ninebot ES1, Ninebot ES2, Ninebot ES2L, Ninebot ES4, Ninebot Max G30, Ninebot Max G30D, Ninebot Max G30D II, Ninebot Max G30E II, Ninebot max G30LD, Ninebot Max G30LE, Ninebot E22E, Ninebot E22D, Ninebot E25E, Ninebot E25D, Ninebot E45E, Ninebot E45D, ETWOW, Cecotec Bongo Serie A, VGA Maxi, VGA GoEasy, GoRunner Comfort, ZERO, KUGOO S1, Gofast